Studiebeskrivelse

 

Psykoterapeut uddannelsen hos IFUAM er certificeret og godkendt af Reflektor. Dette betyder, at du efter gennemførelsen af terapeut uddannelsen hos IFUAM kan søge optagelse i Dansk Psykoterapeut Forening.

Denne terapeutiske uddannelse sigter mod at give kursisterne færdigheder således, at de ved gennemførelse af uddannelsen har tilegnet sig kompetencer så de formår på en professionel måde i samarbejde med klienten / klienterne at tilrettelægge et terapeutisk forløb, såvel individuelt samt for par og grupper.

Da det vigtigste redskab i psykoterapi er terapeuten selv, har uddannelsesforløbet som et overordnet formål, at den enkelte kursist tilegner sig indsigt i egen måde at være, reagere og agere på i verden. Uddannelsen er således også en personlig rejse, hvor kursisten bliver tydelig på sig selv og egne værdier. Kursisten tilegner sig viden og indsigt i egne kropslige oplevelser og trænes i aktivt at forholde sig til disse, samt kan anvende denne opmærksomhed terapeutisk såvel i forhold til sig selv samt hos en given klient.

Det er en uddannelse hvor der lægges stor vægt på det praktiske, man udvikler og tilegner sig faglige værktøjer/teknikker samt knytter teori til disse.

Formålet med at kursisten tilegner indsigten i sig selv, er at denne skal kunne skabe et professionelt terapeutisk rum, hvor klienten kan være tryg, være sig selv og se sig selv, som den man er. Det frirum der derved skabes, anser vi som afgørende for, at klienten sammen med terapeuten kan udvikle sit liv og tilegne sig de nødvendige kompetencer der muliggør, at klienten kan leve i overensstemmelse med egne behov, ønsker og værdier.

På IFUAM vægtes en åben undervisningsform hvor underviserne ved eksemplets magt i praksis vedstår og afslører eventuel egen usikkerhed og uformåen i dialog med de studerende. Det vil sige at der arbejdes med selvafsløring, med andre ord en del af Carl Rogers kernebetingelser.

Uddannelsen har en dynamisk tilgang til misbrug og hvad der ligger bag ved misbruget. Misbrug forstås i en bred forstand som værende en videre udvikling af det personlige forsvar. Når det personlige forsvar ikke slår til, kommer misbruget.

IFUAM definerer misbrug i en meget bred forstand som alt fra det at hverdagslivet leves igennem kompenserende adfærd – du gør noget andet end det du har brug for – til hårde stoffer, spil, alkohol etc.

I forbindelse med uddannelsen trænes der blandt andet i:

 • At arbejde terapeutisk med klienter
 • At være tæt på et andet menneske
 • At behandle sine klienter med respekt
 • At tage udgangspunkt i klienten
 • At være optaget af at møde klienten, der hvor klienten er
 • En teoretisk viden i terapeutiske værktøjer
 • At være interesseret og nysgerrig i at høre på klienten
 • At være opmærksom på klientens kropslige holdning
 • At være opmærksom på kropslige signaler – hos sig selv og den anden
 • At være sig selv – for at klienten kan være sig selv
 • At møde klienten uden at påtvinge klienten egne værdier

Målet med uddannelsen hos IFUAM er, at uddanne den studerende til, at fungere som psykoterapeut. Endvidere at den enkelte kursist bliver i stand til på tilfredsstillende vis, at leve sit eget liv samt at være i stand til i sit arbejde som behandler, at kunne hjælpe klienten til, at leve sit liv på en tilfredsstillende måde.

Uddannelse er opdelt i 3 dele, grunduddannelse, træningsforløb og par- familie- og gruppeforløb. Uddannelsen består af i alt 22 moduler fordelt på 3 forløb

 • Grunduddannelse – 5 moduler
 • Træningsforløb – 10 moduler
 • Par-, familie- og gruppeforløb – 7 moduler

Et modul på kurset hos IFUAM afholdes henover en periode på fire dage med overnatning.

Hos IFUAM undervises der ikke i fag men i temaer. Henover det enkelte modul arbejdes der med modulets temaer. Mellem hvert modul skal kursisterne mødes en gang i studiegrupper, hvor der arbejdes med stillede opgaver som både er teoretiske, skriftlige samt terapeutisk træning og gruppearbejde.

Undervisningen på hele uddannelsen udgør ca. 1300 lektioner, hvor af ca. 400 lektioner er selvstudie.

Undervisningen hos IFUAM foregår på Stenstruplund Kursuscenter.

Der er fem undervisningsformer på uddannelsen: terapeutisk træningsforløb, gruppearbejde, teoretisk undervisning, supervision og selvstudie.

Hovedvægten på undervisningen ligger i træning af terapeutiske samtaler, hvor det teoretiske materiale trænes og indarbejdes således, at kursisterne bedre fornemmer metodernes virkning.

Undervisningen foregår i et samspil mellem teori, gruppearbejde og træningsøvelser.

Der lægges på uddannelsen særlig vægt på, at kursisterne lærer det terapeutiske håndværk og får en stærk forståelse af det teoretiske grundlag, for derefter at kunne bruge det i sit terapeutiske arbejde.

Gennem hele uddannelsen evalueres den enkelte kursist i sin udvikling, af terapeutisk/psykologuddannet underviser, gennem mundtligt og skriftlig feedback.Gennem uddannelsen udarbejdes der en personlig udviklingsjournal, som danner grundlag for en personlig elevplan med et læringsperspektiv.

Der er seks eksamener på uddannelsen. Eksamener er både skriftlige og mundtlige. Eksamen bedømmes ud fra bestået eller ikke bestået. Den afsluttende eksamen består af en skriftlig opgave og mundtligt fremlæggelse.

Gennemfører du terapeut uddannelsen hos IFUAM kan du søge optagelse i Dansk Psykoterapeut Forening. Kontakt Dansk Psykoterapi Forening for yderligere oplysninger.

Du kan hente den samlede studieordning her – Studieordning – Opdateret november 2021