Optagelseskrav

Optagelseskrav

Alle kan søge om at blive optaget på psykoterapiuddannelse ved IFUAM.

IFUAM har følgende optagelseskriterier,

Generelle optagelseskriterier

 • Alle ansøgere skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde.
 • Alle ansøgere skal inden uddannelsesstart have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og metoder.
 • Alle ansøgere skal indsende en tilmeldingsblanket.
 • Der gives merit ud fra en individuel vurdering.

Kvote 1

Ansøgere med en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som fx socialrådgiver, fysioterapeut, lærer, sygeplejerske, psykolog, pædagog, læge.

Kvote 2

Ansøgere som ikke opfylder kvote 1 kan komme ind på uddannelse med dispensation på kvote 2.

Betingelserne er at ansøgeren har en uddannelse, der svarer til bachelor eller videregående akademisk uddannelse.

Optagelse på uddannelsen er baseret på en vurdering efter en personlig samtale.

Ved dispensation lægges vægt på,

 • Motivation
 • Livserfaring, modenhed, selvindsigt og refleksionsevne
 • Erhvervserfaring (Særlig fokus på arbejdsfunktioner, arbejdsområder mv.)
 • Kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier.

Kvote 3

Ansøgere som ikke opfylder kvote 1 eller kvote 2 kan komme ind på uddannelse med dispensation på kvote 3.

Betingelserne er at ansøgeren har en uddannelse. Optagelse kan ske, hvis ansøgers uddannelse er suppleret med relevante et årigt kursus eller efteruddannelse i psykologi/psykologiske teorier bestående af et forløb med afsluttet eksamen. Kurset skal være fortløbende og indeholde undervisning i og gennemgang af mindst tre, helst flere, grundteorier inden for psykologien. Det kan for eksempel tages fra universiteter, Master i psykologi fra udbydere i erhvervssektoren, HF i psykologi på B-niveau og lign.

Optagelse på uddannelsen er baseret på en vurdering efter en personlig samtale. Desuden skal ansøgeren indsende kort CV og dokumentation på forhold som betyder, at ansøgerne opfylder optagelseskriterierne, f.eks. kopi et personligt brev med oplysninger om motivation, arbejdsfunktioner, anbefalinger m.m.

Ved dispensation lægges vægt på,

 • Motivation
 • Livserfaring, modenhed, selvindsigt og refleksionsevne
 • Erhvervserfaring (Særlig fokus på arbejdsfunktioner, arbejdsområder mv.)
 • Kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier.

Der vil ved alle ansøgninger tages telefonisk eller personlig kontakt fra uddannelsesleder eller studie- og erhvervsvejleder til ansøgeren.

Alle ansøgere opfordres til gennemlæsning af studieordning således, at de er bekendt med at uddannelsen er såvel teoretisk som praksisorienteret.

Ved kvote 1 ansøgere foretages der, efter indledende kontakt og ansøgning, en vurdering hvorvidt der er brug for en individuel samtale inden optagelse. Uddannelsesleder og studie-/erhvervsvejleder foretager denne vurdering og kan ønske en afklarende samtale med ansøgeren inden endeligt optag.

Kvote 1 ansøgere kan ligeledes selv ønske en afklarende samtale inden optag.

Ved alle kvote 2- og 3 ansøgere, foretages en afklarende samtale med ansøgeren. Denne varetages af uddannelsesleder eller studie-/erhvervsvejleder.

Samtalen kan foregå telefonisk eller ved personligt fremmøde.

I samtalen vil der, udover ansøgerens opfyldelse af optagelseskriterier til uddannelsen, drøftes ansøgers mulighed for optagelse i Dansk Psykoterapeutforening efter endt uddannelse.

Merit

Der gives merit for afsluttede studieår.

Betingelserne for merit er følgende,

 • Godkendelse efter individuel samtale.
 • Godkendelse sker ud fra dokumentation af tidligere gennemførelse af fagligt materiale, skriftlige opgaver, eksamener mv.
 • Godkendelse sker såfremt tidligere uddannelsesforløbs indhold er tilsvarende IFUAM.
 • At uddannelsen som udgangspunkt kan afsluttes indenfor den normerede tidsramme på 6 år fra uddannelsesstart til slut.

Orlov eller forlænget uddannelsesforløb

Den normerede tidsramme for psykoterapeutuddannelsen er på 6 år fra uddannelsesstart til slut. Der kan gives dispensation fra dette krav.

Dispensation gives ud fra en individuel vurdering.

Begrundelser for forlænget studieforløb kan være:

 • Orlov (barsel, sygdom, behov for personligt udviklingsarbejde, relevant joberfaring m.m.)
 • Overflytning fra anden uddannelse og ventetid imellem opstart af moduler / uddannelsesforløb pga. venteliste.