Optagelseskrav

Generelle optagelseskriterier

 • Alle ansøgere skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde.
 • Alle ansøgere skal inden uddannelsesstart have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og metoder.
 • Alle ansøgere skal indsende en tilmeldingsblanket.
 • Der gives merit ud fra en individuel vurdering.

01

KVOTE 

02

KVOTE

03

MERIT

Optagelseskrav

Kvote 1

Ansøgere med en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som fx socialrådgiver, fysioterapeut, lærer, sygeplejerske, psykolog, pædagog, læge.

Kvote 2

Ansøgere som ikke opfylder kvote 1 kan komme ind på uddannelse med dispensation på kvote 2.

Betingelserne er at ansøgeren har en uddannelse, der svarer til bachelor eller videregående akademisk uddannelse.

Optagelse på uddannelsen er baseret på en vurdering efter en personlig samtale.

Ved dispensation lægges vægt på,

 • Motivation
 • Livserfaring, modenhed, selvindsigt og refleksionsevne
 • Erhvervserfaring (Særlig fokus på arbejdsfunktioner, arbejdsområder mv.)
 • Kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier.

Merit

Der gives merit for afsluttede studieår.

Betingelserne for merit er følgende,

 • Godkendelse efter individuel samtale.
 • Godkendelse sker ud fra dokumentation af tidligere gennemførelse af fagligt materiale, skriftlige opgaver, eksamener mv.
 • Godkendelse sker såfremt tidligere uddannelsesforløbs indhold er tilsvarende IFUAM.
 • At uddannelsen som udgangspunkt kan afsluttes indenfor den normerede tidsramme på 6 år fra uddannelsesstart til slut.

Orlov eller forlænget uddannelsesforløb

Den normerede tidsramme for psykoterapeutuddannelsen er på 6 år fra uddannelsesstart til slut. Der kan gives dispensation fra dette krav.

Dispensation gives ud fra en individuel vurdering.

Begrundelser for forlænget studieforløb kan være:

 • Orlov (barsel, sygdom, behov for personligt udviklingsarbejde, relevant joberfaring m.m.)
 • Overflytning fra anden uddannelse og ventetid imellem opstart af moduler / uddannelsesforløb pga. venteliste.
Uddannelse & Kurser

Få indgående viden og indblik i de psykoanalytiske processer og udvid din kompetence ramme.