Om IFUAM

Hos IFUAM er vi optaget af personlig og faglig udvikling. Er du mest fokuseret på den personlige udvikling, kan du følge kurserne og få kursusbevis. I forbindelse med afslutningen af grundforløbet kan du overveje/søge om optagelse/fortsættelse på psykoterapeutuddannelsen.

VORES HISTORIE Vores Omgivelser Vores undervisere Vores videnskablige grundlag og Etik

Kort Indblik

 • IFUAM har hovedkontor i Haderslev og undervisningslokaler på Fyn.
 • Leder af uddannelsen: Cand. psyk. Arne Jakobsen.
 • Psykoterapeut uddannelsen hos IFUAM er certificeret og godkendt af Reflektor. Dette betyder, at du efter gennemførelsen af terapeut uddannelsen hos IFUAM kan søge optagelse i Dansk Psykoterapeut Forening.

Vores historie

IFUAM er et lille uddannelsessted med speciale i psykoterapeutiske kurser og uddannelser. IFUAM har eksisteret siden 2000 og startede i et samarbejde mellem Michael Holden og Arne Jakobsen. 

Navnet IFUAM kommer af det oprindelige:
Institut For Uddannelse Af Misbrugsbehandlere, som Michael og Arne grundlagde.

I starten udbød IFUAM mindre specialtilrettelagte kursusforløb og et grundforløb i psykoterapi. Med tiden blev der også udviklet et efterfølgende forløb til grunduddannelse; det toårige træningsforløb.

Terapeutuddannelsen blev helt færdig i 2014, hvor par-, familie- og gruppeforløbet var færdigudviklet. 

Hos IFUAM er vi optaget af personlig og faglig udvikling. Er du mest fokuseret på den personlige udvikling, kan du følge kurserne og få kursusbevis. I forbindelse med afslutningen af grundforløbet kan du overveje/søge om optagelse/fortsættelse på psykoterapeutuddannelsen.

Psykoterapeut uddannelsen hos IFUAM – som er 5 årig – består af 3 forløb, grunduddannelse, træningsforløb og par-, familie- og gruppeforløb.

Psykoterapeut uddannelsen ved IFUAM tager udgangspunkt i Carl Rogers klientcentreret terapi, suppleret med gestalt- og kognitiv terapi. Der lægges tilbagevendende vægt på kropslig bevidsthed / opmærksomhed.

Hos IFUAM er der på psykoterapeutuddannelsen særligt fokus på, at træne de terapeutiske færdigheder med tydelig inddragelse af det teoretiske grundlag.

Ved Michael Holdens død i februar 2013 fortsætter IFUAM nu med Bodil Mikkelsen og Arne Jakobsen som faste undervisere. Charlotte Meister blev i august 2018, Ane Koed Mikelsen i januar 2021 og Jonas Sharck i august 2022 tilknyttet som undervisningsassistenter. Der er tilknyttet eksterne undervisere.

Vores Omgivelser

Undervisningen hos IFUAM foregår på Stenstruplund Kursuscenter.

Stenstruplund Kursuscenter ligger på Fyn og adressen er, Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanevej 2, 5771 Stenstrup.

IFUAM benytter kursusafdelingen på Stenstruplund Kursuscenter.

Kursusafdelingen har egen spisestue, opholdsrum, grupperum, værelsesgang og gårdhave. IFUAM har kursusafdelingen for sig selv og møder ikke andre gæster under opholdet. Kursuslokalerne er fuldt udstyret med moderne AV midler og velspillende musikanlæg. Der er trådløst internet på hele ejendommen.

Man bor to personer på værelserne og man skal selv medbringe håndklæder og linned – alternativt kan det lejes på Stenstruplund. Stenstruplund Kursuscenter sørger for maden under modulerne. Stenstruplund Kursuscenter laver suveræn, smuk og sanselig mad – skabt fra bunden af lige dele kærlighed, tid og ærlige råvarer. Stenstruplund har det økologiske sølv spisemærke (60-90% økologi) og er medlem af Smagen af Fyn.

besøg stenstruplund

Mød vores undervisere

Hos IFUAM har vi fast undervisere tilknyttet, som er fagligt kompetente. Udover at være dybt engageret i deres fag, så arbejder de i faget, de dage de ikke underviser. Vi lægger stor vægt på udvikling og for altid at sikre den mest relevante viden og undervisning til vores studerende.

Arne Jakobsen

Grundlægger | Psykoterapeut & Supervisor
 • Uddannet pædagog og cand. psyk..
 • Uddannet psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse – MPF.
 • Familiebehandling Viborg Kommune.
 • Misbrugsbehandler og souschef Sydgården Haderslev.
 • Privatpraktiserende psykolog.
 • Supervisor på misbrugscentre, socialforvaltning, fængsler, arbejdsmarkedstilbud, rådgivningscentre, døgninstitutioner for misbrugere, dagbehandlingssteder for familier, opholdssteder, specialskoler, socialpsykiatriske tilbud m.v..
 • Personaletræning.

Bodil Mikkelsen

Psykoterapeut MPF & supervisor
 • Uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske.
 • Uddannet psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse – MPF.
 • Uddannet i psykodynamisk korttidsterapi.
 • 1 års familieuddannelse på Kempler Instituttet.
 • Medstarter og leder af familiebehandlingsstedet Margaretegården Løjt Kirkeby.
 • Har arbejdet med familiebehandling i 20 år.

Charlotte Meister

Privatpraktiserende psykoterapeut MPF og supervisor
 • Uddannet psykoterapeut på Essens og IFUAM – MPF.
 • 2 årig kropsorienteret traumeuddannelse.
 • 1 årig superviser-udd., Pæd. Dipl,
 • Uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske.
 • Udd. fysiurgisk massør og MediYoga Instruktør.
 • Aut. sygeplejerske og sundhedsplejerske.
 • Tidl. psykoterapeut i TUBA , 2019-2022, samt
  sorggruppeleder og psykoterapeut på Familieambulatoriet OUH Odense, 2014-2018.
 • Underviser på IFUAM siden 2018.

Ane Koed Mikkelsen

Privatpraktiserende psykoterapeut MPF og supervisor
 • Uddannet lærer.
 • Uddannet psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse og IFUAM.
 • Arbejdet med børn og unge – behandlingshjem og specialskole, traumatiserede flygtninge.
 • Pædagogisk konsulent i skoleregi.
 • Familie behandler og samværskonsulent.
 • Underviser på IFUAM siden 2021

Jonas Sharck

Privatpraktiserende psykoterapeut MPF og misbrugsbehandler
 • Uddannet psykoterapeut ved IFUAM
 • SPUK uddannelse indenfor special pædagogik
 • Kontaktperson for unge på psykiatriske opholdssteder
 • Arbejdet i exitprogram – bandemiljø
 • Arbejdet med traumatiserede flygtninge
 • Undervisning af personalegrupper – psykoedukation og misbrugsbehandling
 • Misbrugskonsulent i kommuner og på forsorgshjem
 • Underviser på IFUAM siden 2022.

Eksterne undervisere:

Lars Møller Andersen

 • Uddannet cand. psych. og psykoterapeut.
 • Privatpraktiserende, overenskomst med sygesikringen, supervisor og underviser.
 • Link til Lars Møller Andersens hjemmeside her.

Annette Friborg

 • Uddannet lærer og eksamineret diplom kunstterapeut.
 • Udvikler / arbejder med og underviser i Livshistorie.
 • Link til Annette Friborgs hjemmeside.

Morten Andersson

 • Krop, bevægelse og kommunikation, København Universitet.
 • Master i teaterpædagogik, Universitet der kunste, Berlin

For at sikre et godt studiemiljø og en høj faglig undervisning forpligtiger alle undervisere sig til løbende, at modtage supervision og faglig opdatering.

Videnskabeligt grundlag og etik

Psykoterapeutisk retning og metoder.

IFUAMs uddannelse har videnskabeligt udgangspunkt i Carl Rogers teorier om klient-centrerede psykoterapi, men bruger også andre teorier som Perls tilgang til gestaltterapien og Aaron Becks tilgang til kognitiv terapi, ligesom vi uanset teori arbejder med den kropslige opmærksomhed. Hertil kommer elementer af kunstterapi.

Overordnet tages der afsæt i oplevelsesorienteret psykoterapi med rod i de humanistiske teorier.

Motivationskilden for terapien er en stræben efter selvaktualisering, således at det er muligt at opleve virkeligheden og fornemme sig selv.

Carl Rogers beskriver at behovet for terapi opstår ved uoverensstemmelser/ubalance mellem klientens selvbillede (Den “normale” adfærd, omgivelsernes krav og/eller egne forventninger) og det at rumme modstridende følelser, impulser og/eller fornemmelser. Derved opstår manglende mulighed for selvaktualisering, hvilket kan udvikle sig til angst og sårbarhed.

Stilen for Carls Rogers klient-centrerede terapi er nærværende og ikke dirigerende.

Terapiens funktion er at skabe et følelsesmæssigt rum, hvor klienten kan undersøge sine følelser og derigennem opnå en bevidstgørelse af den indre konflikt og dennes betydning. En bevidstgørelse som kan skabe grundlag for en positiv udvikling.

Terapeutens rolle beskriver Carl Rogers som værende nysgerrig. Carls Rogers benævner ligeledes tre kernebetingelser, som terapeuten skal opfylde for at terapien har mulighed for at være en succes: ægthed, accept og empati.

Friedrich Perls teorier om gestaltterapi ligner teoretisk set meget Carls Rogers teorier om klient-centreret terapi. Forskellen ligger i udførelsen af terapien.

Gestalt terapien tager udgangspunkt i klientens oplevelser her og nu. Der er en underliggende tro på den enkeltes egne evner og ressource til at vide hvad der er rigtig og forkert. Når udviklingen er blevet forstyrret, gestalten uafsluttet, handler det således i terapien om at hjælpe klienten til at afslutte gestalten – frigøre de følelsesmæssige spændinger knyttet dertil. Gestaltterapiens mål er at hjælpe den enkelte til at opdage egne ressourcer og integrere disse, at genfinde troen på sig selv samt tage ansvar for sit eget liv. Gestaltterapiens mere konfronterende stil integreres indenfor den Rogerianske stil.

Aaron Becks teorier om kognitiv terapi (også kaldt kognitiv adfærdsterapi) har det udgangspunkt, at der en specifik sammenhæng mellem følelserne og tanker. Kognitiv terapi tager fat i de automatiske tanker og betydning af disse tanker.

Gennem den kognitive terapi hjælpes klienten til at kortlægge uhensigtsmæssig adfærd, forstå adfærdens uheldige indflydelse og erstatte den nuværende uheldige adfærd med en positiv adfærd.

Aaron Beck er enig med Carl Rogers om betydningen af de tre kerneværdier.

Bevægegrunden for IFUAM at vælge ovenstående tre anerkendte teoretikere, er at vi gennem praksis og erfaring ved at den oplevelsesorienterende terapi virker – og selvaktualisering kan udvikle mennesket!

Der arbejdes derudover tilbagevendende med det kropslige aspekt ud fra erkendelsen af, at alle oplevelser lagrer sig kropsligt. Med udgangspunkt i Fokusering, Eugene T. Gendlin arbejdes der med, at kroppen indeholder den grundæggende, følelsesmæssige sandhed. Den kropslige sansning, altså ikke en mentalisering, men en fysisk oplevelse er til stadighed i fokus.

For at udfordre mere konventionelle måder at tænke og opleve på, arbejder vi med kunstterapeutiske tiltag, dels gennem små øvelser og dels gennem gæstelærer. Vores erfaring er at den enkelte kursist kreativitet styrkes og ofte via dette arbejde finder en egen spontanitet frem.

Værdigrundlag

Grundantagelsen hos IFUAM er:

 • At vi tror på at mennesket er født socialt.
 • At vi tror på at mennesket kan, under de rette betingelser, blomstre.
 • At vi tror på dialektik og erkendelse.
 • At vi tror på at mennesker påvirker samfundet og omvendt.
 • At vi tror på betydningen af anerkendelse.
 • At vi tror på nødvendigheden af at møde mennesket hvor mennesket er.
 • At vi tror på nødvendigheden af, at kun være sig selv og kende sig selv for at kunne møde det andet menneske, hvor det er.

Ved IFUAM lægges der vægt på at undervisningen er tilgængelig for alle, som ønsker at stifte bekendtskab med terapiens verden, det almen menneskelige behov og ønsker øget kendskab til sig selv.

Ved IFUAM er det vigtigt at lære respekt for de terapeutiske værktøjer og gennem uddannelsen at opbygge en sund og bæredygtig indstilling/anskuelse til etik, anerkendelse og respekt.

Etiske retningslinjer.

Du kan læse IFUAMs etiske retningslinjer her.

Uddannelse & Kurser

Få indgående viden og indblik i de psykoanalytiske processer og udvid din kompetence ramme.