Psykoterapeutisk retning og metoder.

IFUAMs uddannelse har videnskabeligt udgangspunkt i Carl Rogers teorier om klient-centrerede psykoterapi, men bruger også andre teorier som Perls tilgang til gestaltterapien og Aaron Becks tilgang til kognitiv terapi, ligesom vi uanset teori arbejder med den kropslige opmærksomhed. Hertil kommer elementer af kunstterapi.

Overordnet tages der afsæt i oplevelsesorienteret psykoterapi med rod i de humanistiske teorier.

Motivationskilden for terapien er en stræben efter selvaktualisering, således at det er muligt at opleve virkeligheden og fornemme sig selv.

Carl Rogers beskriver at behovet for terapi opstår ved uoverensstemmelser/ubalance mellem klientens selvbillede (Den “normale” adfærd, omgivelsernes krav og/eller egne forventninger) og det at rumme modstridende følelser, impulser og/eller fornemmelser. Derved opstår manglende mulighed for selvaktualisering, hvilket kan udvikle sig til angst og sårbarhed.

Stilen for Carls Rogers klient-centrerede terapi er nærværende og ikke dirigerende.

Terapiens funktion er at skabe et følelsesmæssigt rum, hvor klienten kan undersøge sine følelser og derigennem opnå en bevidstgørelse af den indre konflikt og dennes betydning. En bevidstgørelse som kan skabe grundlag for en positiv udvikling.

Terapeutens rolle beskriver Carl Rogers som værende nysgerrig. Carls Rogers benævner ligeledes tre kernebetingelser, som terapeuten skal opfylde for at terapien har mulighed for at være en succes: ægthed, accept og empati.

Friedrich Perls teorier om gestaltterapi ligner teoretisk set meget Carls Rogers teorier om klient-centreret terapi. Forskellen ligger i udførelsen af terapien.

Gestalt terapien tager udgangspunkt i klientens oplevelser her og nu. Der er en underliggende tro på den enkeltes egne evner og ressource til at vide hvad der er rigtig og forkert. Når udviklingen er blevet forstyrret, gestalten uafsluttet, handler det således i terapien om at hjælpe klienten til at afslutte gestalten – frigøre de følelsesmæssige spændinger knyttet dertil. Gestaltterapiens mål er at hjælpe den enkelte til at opdage egne ressourcer og integrere disse, at genfinde troen på sig selv samt tage ansvar for sit eget liv. Gestaltterapiens mere konfronterende stil integreres indenfor den Rogerianske stil.

Aaron Becks teorier om kognitiv terapi (også kaldt kognitiv adfærdsterapi) har det udgangspunkt, at der en specifik sammenhæng mellem følelserne og tanker. Kognitiv terapi tager fat i de automatiske tanker og betydning af disse tanker.

Gennem den kognitive terapi hjælpes klienten til at kortlægge uhensigtsmæssig adfærd, forstå adfærdens uheldige indflydelse og erstatte den nuværende uheldige adfærd med en positiv adfærd.

Aaron Beck er enig med Carl Rogers om betydningen af de tre kerneværdier.

Bevægegrunden for IFUAM at vælge ovenstående tre anerkendte teoretikere, er at vi gennem praksis og erfaring ved at den oplevelsesorienterende terapi virker – og selvaktualisering kan udvikle mennesket!

Der arbejdes derudover tilbagevendende med det kropslige aspekt ud fra erkendelsen af, at alle oplevelser lagrer sig kropsligt. Med udgangspunkt i Fokusering, Eugene T. Gendlin arbejdes der med, at kroppen indeholder den grundæggende, følelsesmæssige sandhed. Den kropslige sansning, altså ikke en mentalisering, men en fysisk oplevelse er til stadighed i fokus.

For at udfordre mere konventionelle måder at tænke og opleve på, arbejder vi med kunstterapeutiske tiltag, dels gennem små øvelser og dels gennem gæstelærer. Vores erfaring er at den enkelte kursist kreativitet styrkes og ofte via dette arbejde finder en egen spontanitet frem.

Værdigrundlag

Grundantagelsen hos IFUAM er:

  • At vi tror på at mennesket er født socialt.
  • At vi tror på at mennesket kan, under de rette betingelser, blomstre.
  • At vi tror på dialektik og erkendelse.
  • At vi tror på at mennesker påvirker samfundet og omvendt.
  • At vi tror på betydningen af anerkendelse.
  • At vi tror på nødvendigheden af at møde mennesket hvor mennesket er.
  • At vi tror på nødvendigheden af, at kun være sig selv og kende sig selv for at kunne møde det andet menneske, hvor det er.

Ved IFUAM lægges der vægt på at undervisningen er tilgængelig for alle, som ønsker at stifte bekendtskab med terapiens verden, det almen menneskelige behov og ønsker øget kendskab til sig selv.

Ved IFUAM er det vigtigt at lære respekt for de terapeutiske værktøjer og gennem uddannelsen at opbygge en sund og bæredygtig indstilling/anskuelse til etik, anerkendelse og respekt.

Etiske retningslinjer.

Du kan læse IFUAMs etiske retningslinjer her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *